Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκη

Δήμος Ωραιοκάστρου – Δημόσια, φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση έτοιμου προς χρήση ακινήτου

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου προκηρύσσει δημόσια, φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση έτοιμου προς χρήση ακινήτου από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, με σκοπό την αποθήκευση προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται γύρω από το Δημαρχιακό μέγαρο, συγκεκριμένα στο τρίγωνο των οδών «Χαραβάς» – «Χρ. Σμύρνης» & «Κομνηνών», έπειτα από την υπ’ αρίθμ. 123 / 2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Ωραιοκάστρου και την υπ’ αρίθμ. 171 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

  1. Να βρίσκεται γύρω από το Δημαρχιακό μέγαρο, συγκεκριμένα στο τρίγωνο των οδών «Χαραβάς» –
    «Χρ. Σμύρνης» & «Κομνηνών», ώστε να είναι πιο λειτουργική η διακίνηση και μεταφορά του
    εξοπλισμού.
  2. Να αποτελείται από ένα έτοιμο προς χρήση κτίριο.
  3. Να βρίσκεται σε ισόγειο και να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους 80 τ.μ. και πλέον.
  4. Να διαθέτει απαραίτητο φωτισμό, υδραυλική εγκατάσταση, ηλεκτρολογικό δίκτυο και τουαλέτα
    (W.C).

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για έξι (6) χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Δ.
Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη μίσθωση για άλλο τόσο χρόνο από τον αρχικά προβλεπόμενο, αφού ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

Διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 12797 / 29.07.2020 διακήρυξη στο Δημοτικό Κατάστημα Ωραιοκάστρου (Γραφείο Πρωτοκόλλου), Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και για είκοσι (20) ημέρες, έως τις 14:30 της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην
επιτροπή εκτίμησης ακινήτων, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της προαναφερθείσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψης των προσφορών. Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00 Διεύθυνση: Χαραβά 5, κα Ευανθία Τομπουλίδου, τηλέφωνο: 2313304044, email: tompoulidou@oraiokastro.gr κος Αθανάσιος Τσανίδης, τηλέφωνο: 2313304007, email: tsanidis@oraiokastro.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.oraiokastro.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης δια του τύπου, βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη, υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας

Related posts

Υπουργείο Εσωτερικών – Νέα έκτακτη επιχορήγηση προς τους Δήμους

Δημήτρης Δημητριάδης

START UP- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Δημήτρης Δημητριάδης

H Θεσσαλονίκη στο κόκκινο επίπεδο συναγερμού.

Δημήτρης Δημητριάδης

Σχολιάστε

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy