Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Καλαμαριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας – «Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίρια του Δήμου».

Η προκήρυξη αφορά συνοπτικό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη σύμβασης της παροχής τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίρια του Δήμου», προεκτιμώμενης αμοιβής 24.552,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η επιστημονική υπηρεσία έχει CPV: 71314300-5.

Αναθέτουσα Αρχή: Ο Δήμος Καλαμαριάς – ΠΕ Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 7 – 9, 5ος όροφος, Καλαμαριά

Ταχυδρομικός Κώδικας: 55132

Τηλέφωνα: 2313314314

Telefax: 2313314395

E – mail: taras@kalamaria.gr ,

Ιστοσελίδα: www.kalamaria.gr

Προϊσταμένη Αρχή: Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμαριάς

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 10/08/2020 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr , στο ΚΗΜΔΗΣ, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kalamaria.gr.

Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Επιλογή Αναδόχου
Η επιλογή αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 19.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών:

19.800,00 € για «Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίρια του Δήμου» και 4.752,00 € Φ.Π.Α. (24%) χωρίς να περιλαμβάνει απρόβλεπτες δαπάνες.

Σύνολο προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) : 24.552,00€

Περισσότερες πληροφορίες

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Related posts

Ανοίγει τις πύλες του Παρασκευή 26 Ιουνίου το 39ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης παραλία Λευκού Πύργου

Σταύρος Καρυπίδης

Δήμος σε Δράση – 2o Ρομποτικό Φεστιβάλ του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Δημήτρης Δημητριάδης

Ανακοίνωση ΥΚΠΑΑΠ : εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ νηπίων και παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών της ΥΚΠΑΑΠ του Δήμου Λαγκαδά για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Στεφανία Ασπρίδου

Σχολιάστε

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy