Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκη

Προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2021

Τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για το έτος 2021 είναι:

Κοινωνικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές)
Ιαματικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων)
Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα (16ήμερες διακοπές)
Εκδρομικό πρόγραμμα με 4ήμερες εκδρομές
Δωρεάν παροχή βιβλίων
Δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου
Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη συμμετοχή σε αυτά απαιτείται:

Για τα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, εκδρομικό πρόγραμμα, δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους στα ΚΕΠ όλης της χώρας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα υποβάλλονται μαζί σε μια φόρμα – αίτηση από την Δευτέρα 24/05/2021 μέχρι την Τρίτη 15/6/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/).

Εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, θα διεξαχθεί κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων:

κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, πρέπει να προσέλθουν από 5/7/2021 μέχρι και 31/8/2021 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 6/9/2021 τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2021 και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία των παροχών.
δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 5/7/2021 μέχρι και 28/9/2021 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 4/10/2021 τυχόν αδιάθετα βιβλία και μέχρι τη συμπλήρωση του ριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα βιβλία τους.
2.2 Δικαιούχοι των προγραμμάτων

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν:

Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α’), όπως ισχύει.
Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ.
Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων.
Οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.
Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.
Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους και εφόσον δεν υπάρχει οικογένεια από τρίτο πρόσωπο. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός.
Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα τα δε τέκνα έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενοι στην εν λόγω κατηγορία (στοιχείο 6) εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού ή εκδρομών.

Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΛΑΕ – εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη – και σε περίπτωση ζεύγους, συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος και όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος.

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης. Το σύστημα εξασφαλίζει τη μοναδικότητα της αίτησης συμμετοχής ανά δικαιούχο.

2.3 Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ

προσκομίζοντας:

Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής του (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου {για όσους δικαιούχους έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι – συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν Αριθμό Μητρώου}.
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας.
Η προσκόμιση της Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας.

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά προτεραιότητας επιθυμεί ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του ΛΑΕ.

2.4 Ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα άμεσου μέλους

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ είναι η διακρίβωση της ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας των δικαιούχων.

Όλοι οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους(2020) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής και να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα (δηλαδή να είναι δικαιούχοι περίθαλψης). Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας πραγματοποιείται αυτόματα από την εφαρμογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, δεν υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης της ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας του άμεσα ασφαλισμένου και ένταξής του στο Μητρώο δικαιούχων..

2.5 Ασφαλιστική ικανότητα έμμεσου μέλους

Όλοι οι έμμεσα ασφαλισμένοι , πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων.

Η ασφαλιστική ικανότητα του έμμεσου μέλους ελέγχεται αυτόματα από την εφαρμογή κάθε φορά που εκτελείται αναζήτηση ενός έμμεσου μέλους μέσω του ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή προκύπτει ότι έμμεσα μέλη της οικογενείας του/της αιτούντος/ αιτούσης δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα, ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, δεν υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης της ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους και ένταξής του στο Μητρώο δικαιούχων.

  1. Δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης/σύνταξης χηρείας

Στην περίπτωση που δικαιούχος είναι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), και λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης ή συνταξιούχου, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στην κλήρωση μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του, υποβάλλεται μία αίτηση. Στην αίτηση αυτή αν η χήρα/ος είναι δικαιούχος δηλώνεται ως άμεσο μέλος, ενώ αν η χήρα/ος δεν είναι δικαιούχος, το ορφανό τέκνο δηλώνεται ως άμεσο μέλος και τα υπόλοιπα αδέλφια του ως έμμεσα.

Να σημειωθεί τέλος, ότι κάθε ορφανό μπορεί να κάνει και αίτηση ξεχωριστά, ως άμεσο μέλος.

  1. Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού, δικαιούχοι είναι μόνο οι συνταξιούχοι, συνεπώς σε περίπτωση που ο/η σύζυγος δικαιούχου δελτίου ιαματικού τουρισμού είναι ασφαλισμένος/η και όχι συνταξιούχος, δεν μπορεί να συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα. Στην περίπτωση, όμως, που κληρωθεί ο/η συνταξιούχος στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού, και εφόσον η/ο σύζυγος έχει δηλώσει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού στην αίτησή της/του, σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες (αλληλο-δήλωση συζύγων, ξεχωριστές αιτήσεις), θα κληρωθούν και οι δύο, καθένας όμως, στο πρόγραμμα που δήλωσε. Κατά συνέπεια, ο/η συνταξιούχος θα λάβει δελτίο ιαματικού τουρισμού και η/ο σύζυγος δελτίο κοινωνικού τουρισμού, ωστόσο, προκειμένου να κάνουν διακοπές ταυτόχρονα, μπορούν να επιλέξουν από τους καταλόγους που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr/agrotikiestia/ ilektronikes-ypiresies/), τουριστικό κατάλυμα που να συμμετέχει και στα δύο προγράμματα.

Όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη, αν και συνταξιούχοι, δεν είναι δικαιούχοι

του προγράμματος ιαματικού τουρισμού.

  1. Για συνοδούς ατόμων που λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας ή τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση: Αυτής της κατηγορίας οι συνταξιούχοι μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους δικαιούχο του ΛΑΕ και εφόσον δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας δικαιούχος του ΛΑΕ, από τρίτο πρόσωπο – συνοδό. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, επίσης χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός.

Σημειώνουμε τέλος ότι στις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτήσεις συμμετοχής (του ζευγαριού ή των ορφανών) μπορούν να υποβληθούν από τον ένα εκ των συζύγων ή τη/τον χήρα/χήρο με την προϋπόθεση προσκόμισης των βιβλιαρίων υγείας, των ενημερωτικών σημειωμάτων πληρωμής σύνταξης ή καταβολής εισφορών και των Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο συζύγων ή των ορφανών αντίστοιχα.

Οι πολίτες θα προσέρχονται στα ΚΕΠ κατόπιν προηγούμενης συνενννόησης (ραντεβού) .

ΚΕΠ Δ.Ε.ΛΑΓΚΑΔΑ 2394330636

ΚΕΠ Δ.Ε.ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ 239333241

ΚΕΠ Δ.Ε.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 2393330342

ΚΕΠ Δ.Ε. ΛΑΧΑΝΑ 2394330452

ΚΕΠ Δ.Ε.ΣΟΧΟΥ 23945330141

Related posts

Ανέπαφα η χρήση του ασανσέρ στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Δημητριάδης

Ο Σαμ ψάχνει οικογένεια!

Δημήτρης Δημητριάδης

Κ. Ζέρβας: Η Θεσσαλονίκη στον παγκόσμιο χάρτη των έξυπνων πόλεων

Σταύρος Καρυπίδης

Σχολιάστε

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy